วันที่ 6 พ.ค. 2559 สนาม Motor Sport Park Suvarnabhumi

รุ่น Mini 

อันดับที่ 1:
น้องนรรัศมิ์ อภิวาท (Nexsi)
รองอันดับที่ 1:
น้องศุภกิตติ์ เจจิตรานันท์ (Tete)
รองอันดับที่ 2:
น้องราชรัช สิงหรัตน์ (Spy)

รุ่น Rookie

อันดับที่ 1:
น้องสิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ (Minnie)
รองอันดับที่ 1:
น้องภณัทกช อัษฎาธร (Ayrton)
รองอันดับที่ 2:
น้องภูริต ไทยทองสุข (Pooh)